top of page

Solo Exhibition

Curator: Martina Ivičič

Atelier XIII, Bednarova

2nd July to 3th September 2021

Splynúť s divočinou /
To blend into the Wilderness

Jana Bednárová je predstaviteľkou mladej generácie umelcov, pre ktorých je plenérová tvorba charakteristickým výtvarným postupom.Príroda nie je pre Bednárovú len dočasným únikom z mestského prostredia. Je to svet, ktorý si Bednárová vybrala pre svoj život. Tento svet je diametrálne odlišný nielen geografickými a klimatickými podmienkami ale aj kultúrou, zvyklosťami, mentalitou, či odlišným chápaním a vnímaním prírody a jej zákonov. Jana Bednárová  žije v severovýchodnej časti Indie, kde sa už niekoľko rokov zaoberá prístupom obyvateľov periférie a ich domorodou kultúrou, ktorá k prírode nahliada odlišne. Namaľovať obraz pre ňu častokrát znamená vydať sa hlboko do pralesa, podniknúť náročnú trasu so sprievodcom a prenocovať pár dní v stane alebo v miestnych bambusových príbytkoch. Bednárová pri potulkách hustým pralesom objavuje skryté prírodné kompozície a spontánne sa rozhoduje, kde zloží svoj batoh a vytiahne plátno. Neraz sú to veľmi tvrdé, nehostinné podmienky pre prácu.

 

Maľbou akrylom na plátno alebo prírodnými pigmentami na surový hodváb rozpráva príbeh o divokej džungli. Zaznamenávanie scenérií z divokej prírody je snahou o portrét vzájomnosti, harmónie a koexistencie s prírodou. Až pri dlhšom pobyte uprostred divokej prírody, ktorú Bednárová navštevuje už takmer celé desaťročie, môže autorka zachytiť autentický obraz prírody a preniesť ho na plátno. Sprostredkuje nám pohľad na rozmanité prírodné úkazy ako obrovské kamenné zoskupenia, skalnaté previsy, spletité koreňové premostenia (rootbridges) a ohlušujúce vodopády, na ktoré sa naskytne pohľad až spoza vlhkej, husto porastenej húštiny.

 Uprostred džungle, v ktorej niet stopy po ľudskej činnosti, sa človeku ponúka až kontemplatívny zážitok. Splynúť s divočinou znamená rešpektovať a prijať s pokorou nekonečnosť prírody a jej nezvrátiteľnú silu.

 

Rozprávať sa v mestskom prostredí o ekológií, šetrení prírodnými zdrojmi, chodiť na klimatické protesty a kupovať si jedlo zabalené do obalu z odbúrateľného plastu, kúpiť si novú umývačku riadu so zeleným certifikátom, čistiť si zuby štýlovou bio kefkou... To sú všetko veci, ktoré robíme preto, aby sme sami seba uistili v tom, že chránime, že sa staráme a že sme zodpovední.  

 

Bednárová však nehľadá odpoveď na otázku, ako zachrániť prírodu alebo ako sa o ňu starať. Jej exkurzie a záznamy z vnútra systému divokej džungle reflektujú premýšľanie o nekonečne plynúcich vodopádoch, spletitých stromových štruktúrach, a monumentálnych skalnatých prievisoch. Autorka portrétuje divokú prírodu a jej fragmenty, ktorých človek bol po tisícročia súčasťou a ktoré mu dodnes prinášajú pocit útočiska a spriaznenosti.Touto výstavou nás autorka nabáda na hlbšie mentálne prepojenie a pochopenie samých seba uprostred tohto sveta, uprostred prírody, ktorá je oveľa staršia, silnejšia a skúsenejšia a ako ľudstvo.  

 

Martina Ivičič

________________________________________________

Jana Bednárová belongs to the young generation of artists for whom Plein-air painting became the characteristic art technique.

For Bednárová, nature is not just a temporary escape from the urban environment. It is the world that she chose for her life. This world is diametrically different not only in geographical and climatic conditions, but also in culture, customs and different understanding and perception of nature and its laws. Jana Bednárová lives in the northeastern part of India, where she has access to the periphery where the inhabitants vies the nature differently in a respect to the  indigenous culture. For her, creating a painting often means going deep into the forest, taking a difficult route with a guide and spending the night in a tent or local bamboo huts for a few days. While wandering through the dense forest, Bednárová uncovers hidden natural compositions and spontaneously decides where to put down her backpack and pull out the canvas. Sometimes these are very hard, inhospitable working conditions.

 

By painting with acrylic on canvas or natural pigments on raw silk, she conveys the story of the wild jungle. Recording scenery from wild nature is an effort to portrait harmony and coexistence within the nature. Only during a longer stay in the middle of wild nature, which she has been visiting for almost a decade, one can create truly authentic image of nature and transfer it to the canvas. Her art works  provides us with a view of diverse natural phenomena such as huge stone groups, rocky overhangs, intricate root bridges and deafening waterfalls, which are only seen from behind the moist, thickly grown rain forest.

 

In the middle of the jungle, where there is no human activity, one can experience almost a contemplative feeling. Merging with the wild means respecting and humbly accepting the infinity of nature and its irreversible power.

 

Talking about ecology in urban atmosphere, saving natural resources, going to climate protests and buying food wrapped in degradable plastic packaging, buying a new dishwasher with a green certificate, brushing your teeth with a stylish bio brush... These are all things, that we do to reassure ourselves that we are protecting, caring, and that we are responsible.

 

However, Bednárová is not looking for an answer to the question of how to save nature or how to take care of it. Her excursions and recordings from inside the wild rain forest brings a reflection on endless flowing waterfalls, intricate tree structures, and monumental caves. The author portrays wild nature and its fragments, which man has been a part of for millennia and which still bring him a sense of refuge and kinship.

Author encourages us to have a deeper mental connection and understanding of ourselves in the midst of this world, in the midst of nature, which is much older, stronger and more experienced than humanity.

Martina Ivičič

bottom of page