top of page

Solo Exhibition

Curator: Martina Ivičič

Galéria M. A Bazovského v Trenčíne, 7. - 30. 7. 2022

Dôverné Teritórium / Confidential Territory

Obraz živej prírody sa pozvoľne vytráca z našej kolektívnej pamäte a objavovanie skrytých scenérií divokej prírody sa stáva utópiou minulosti. Inštalácia diel Jany Bednárovej v Galérií M. A. Bazovského oživuje spomienky na prírodu ako sme ju poznali a odkryje súvislosti, ktoré môžu inšpirovať súčasného človeka aj dnes. Myšlienka výstavy vychádza z autorkiných osobných pozorovaní a postrehov, ktoré nadobudla počas jej početných výprav do rôznych prírodných oblastí v Indii. 

 

Jednou z posledných ciest Jany Bednárovej bola plenérová výprava do národného parku Karizanga, ktorý je unikátom vzhľadom na svoju bohatú vegetáciu a početnosť druhov flóry aj fauny. Autorka sa stala na určitý čas súčasťou tejto divočiny, kde mala možnosť prísť do bezprostrednej blízkosti divoko žijúcich zvierat. Pozorovanie tejto ustálenej symbiózy ju podnietilo uvažovať o pralese ako o vyváženom ekosystéme s vlastnými zákonmi prežitia. Každá bytosť, každé zviera a každá rastlina majú v divokej prírode svoj priestor pre naplnenie života. Všetky živé články vzájomne rešpektujú svoje teritórium a vytvárajú symbiotický, kompaktný celok. Naproti tomu človek si svoje teritóriá rozširuje bez ohľadu a rešpektu voči ostatným živým tvorom, ktorým akoby ukrajuje z ich prirodzeného prostredia. Sme predátormi a dobyvateľmi pôdy, územia za hranice krajiny iných. Aké však na to máme právo?

 

Svoje úvahy chce Bednárová zdieľať s divákom, ktorého vyzýva preniesť sa do príbehu, ktorý prežila v Kazirange. Zvolená inštalácia pracuje s psychológiou inštinktívneho prežívania a evokuje akúsi mentálnu projekciu podvedomých spomienok na divokú prírodu a jej kompaktného systému.

 

Okrem konvenčnej maľby na plátno autorka aktuálne tvorí s ručne vyrábanými prírodnými pigmentami a tušom, ktoré sa používajú v tradičnej miniatúrnej Asámskej maľbe – Hengul Haital. Tieto farby sa používali po stáročia pre zaznamenávanie a ilustrovanie indických manuskriptov. Ako podklad používa  ručne tkaný lokálny hodváb Eri, Tussar a Muga a prírodný papier. Pre tvorbu a autorský prístup Bednárovej je signifikantná archivácia  záznamov alebo „portrétov“ prirodzeného prostredia, z ktorého sme vzišli a znovuobjavovanie prepojenia človeka s prírodou. Dôverné teritórium zdôrazňuje význam uchovávania portrétu nedotknutej prírody a sprítomňuje zabudnutú myšlienku vzájomnej koexistencie.

Martina Ivičič

________________________________________________

The image of living nature is slowly disappearing from our collective memory and the exploring of hidden wildlife scenery is becoming a utopia of the past. The installation of Jana Bednárová’s works in the M.A. Bazovský Gallery revives memories of nature as we use to know it and reveals connections that can inspire people even today. The idea of the exhibition is based on the author’s personal observations, which she acquired during her numerous expeditions to various natural areas in India. She also presents her work in Slovakia, where she regularly returns (Root Bridges, Galéria Čin Čin 2019, Merge with the wild, Atelier XIII, 2021).

 

One of Jana Bednárová’s last trips was an open-air trip to Karizanga National Park, which is unique due to its rich vegetation and abundance of flora and fauna species. The author became a part of this wilderness for a certain time, where she had the opportunity to come into close proximity to wild animals. Observing this established symbiosis prompted her to think of the forest as a balanced ecosystem with its own laws of survival. Every being, every animal and every plant has its own space in wild nature for the fulfilment of life. All living cells respect each other’s territory and form a symbiotic, compact entity. On the other hand, man expands his territories without consideration and respect for other living creatures, as if cutting them off from their natural environment. We are predators and conquerors of land, territory beyond the borders of other people’s countries. But what right do we have for that?

 

Bednárová wants to share her thoughts with the viewer, whom she invites to immerse in the story she experienced in Kaziranga. The chosen installation works with the psychology of instinctual experience and evokes a kind of mental projection of subconscious memories of wild nature and its compact ecosystem.

 

In addition to conventional painting on canvas, the author currently worksh with hand-made natural pigments and ink, which are used in traditional Assamese miniature painting - Hengul Haital. These colors have been used for centuries to record and illustrate Indian manuscripts. She uses hand-woven local Eri, Tussar and Muga silk and natural paper as a base.

 

Bednarova authorial approas lains in achiving the record or authentic "portraits" of the natural environment from which we emerged and the rediscovery of the connection between man and nature. Confidential territory emphasizes the importance of preserving the portrait of untouched nature and brings to present the forgotten idea of ​​mutual coexistence.

Martina Ivičič

bottom of page